הטבת תהליך הפונדקאות בארץ

הטבת תהליך הפונדקאות בארץ

מספר חתימות

714
 
1,000  

הנדון: שינויים בחוק הפונדקאות בעקבות פסק דין של בג"צ - חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017

שלום רב,

אנו, קבוצה של פונדקאיות והורים מיועדים בהווה ובעבר מבקשים לתרום מניסיוננו והיכרותנו העמוקה את תהליך הפונדקאות בארץ. אנו מזהירים כי התיקונים המוצעים עלולים לפגוע במצב הקיים ובאוכלוסייה הנכללת בחוק הנוכחי מבלי להועיל לאוכלוסיות נוספות שמבקשים להחיל עליהן את החוק.

להלן התייחסותנו:

 • הגבלת מספר התהליכים המותרים להורים מיועדים:

התיקון המוצע מקטין את מספר התהליכים שהורים מיועדים יכולים לעבור בארץ – למעשה מונע מהורים לשני ילדים לצאת לתהליך ודוחק הורים לבצע תהליכי פונדקאות בחו"ל .הממוצע למשפחה בישראל הוא גבוה משני ילדים, ובמדינת ישראל המעודדת ילודה הגבלה זו לא מתיישבת בקנה אחד עם הזכות להרחבת המשפחה. לכל הפחות, אנו מבקשים שלא לפגוע בחוק הקיים המתיר הליך פונדקאות לילד שלישי, במיוחד כיום כשמספר הפונדקאיות הולך וגדל. בכל מקרה כיום המדינה לא תומכת כספית בהליך הפונדקאות עצמו וההליך נעשה במימון עצמי של ההורים ואנו לא רואים כל הצדקה בנסיון להגביל את מספר הילדים.

 • דרישות הסף לנשים המעוניינות להיות פונדקאיות:
 1. מספר התהליכים המותרים לפונדקאית: התיקון המוצע מקטין את מספר הפעמים שאשה יכולה להיות פונדקאית. אנו מבקשים לאפשר לאשה להיות פונדקאית בשני תהליכים המסתיימים בלידות ובתנאי שרופא מומחה אישר זאת – מגדיל את מספר הפונדקאיות.
 2. הגיל המירבי המותר לפונדקאית: מבקשים להעלות את הגיל המירבי לפונדקאית ל-40 שנים – ניתן להרות הריון תקין גם בגיל 40 ולכן מגדיל את מספר הפונדקאיות.
 3. מספר הלידות שעברה הפונדקאית: מבקשים להקל את מגבלת הלידות לאשה המעוניינת להיות פונדקאית משלוש לידות לארבע (בכפוף לחוות דעת רופא מומחה) - מגדיל את מספר הפונדקאיות.
 • שלבי התהליך:
 1. כללי: מבקשים לחייב את הוועדה של משרד הבריאות לנמק את התנגדויותיה וליצור מנגנון ערר חיצוני המתמחה בסיבת הדחייה, בכל מקרה בו דוחה בקשת פונדקאית או הורים מיועדים.
 2. חוות דעת פסיכולוגית ומידע רפואי:
 • מבקשים כי רק סיכום אבחון הפונדקאית ,חוות הדעת והמלצות הפסיכולוג יועברו להורים. זאת כדי לשמור על פרטיותה. יודגש כי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים תהיה חשופה לחומר המלא!
 • מבקשים כי מידע רפואי על ההורים הרלוונטי להצלחת התהליך ייחשף גם הוא בפני הפונדקאית (דוגמת איכות הביצית/הזרע, סיכויי הצלחה ועוד).
 • התיקון לחוק המבקש לחייב את ההורים והפונדקאית לקבל חוות דעת פסיכולוגיות משני פסיכולגים שונים פוגע בבחינת התאמת הצדדים שהיא הבסיס לתהליך מוצלח. מבקשים להשאיר זאת לשיקול דעת ההורים והפונדקאית.
 1. מספר ההפקדות בהליך פונדקאות אחד: התיקון מקטין את מספר הפקדות העוברים אצל הפונדקאית לשלושה נסיונות במקום שישה. מבקשים להותיר את המספר על שישה ניסיונות –  התיקון המוצע לחוק יקטין את התהליכים שיסתיימו בלידה ואת מספר הפונדקאיות בגלל חששן מכישלון, כמו כן במקום לבצע מספר נסיונות הפקדה על המחזור הטבעי של הפונדקאית, יווצר לחץ לבחירת פרוטוקול מבוסס הורמונים, על תופעות הלוואי שבנטילתם, או לחץ לשימוש בתרומת ביצית.
 2. ארץ ביצוע הפקדת העוברים אצל הפונדקאית: התיקון לחוק מחייב את ביצוע ההליך הרפואי במלואו בארץ. מבקשים להשאיר את האפשרות להפקדת העובר במרפאה מוכרת במדינת המוצא של הביצית. יש העדפה להפקדה של ביצית טריה להגדלת את הסיכוי לקליטת הריון וממדינות אחדות כלל לא ניתן להוציא עוברים.
 3. שקיפות ההליך:
 • הרופאים יונחו לשתף את הפונדקאית בכל ההחלטות המשפיעות עליה. בעת שינוי מהותי שלא מוסכם על הפונדקאית היא תוכל להשתחרר מההסכם (אם עדיין איננה בהריון).
 • במקרה נדיר בו האם המיועדת הרתה לפני הפונדקאית, תוכל הפונדקאית להשתחרר מההסכם מבלי שיחשב הדבר כהפרת חוזה.
 • אספקטים כלכליים וליויי פסיכו-סוציאלי של התהליך:
 1. אפוטרופסות על היילוד: מבקשים כי ברירת המחדל לאפוטרופסות הזמנית על התינוק תהיה להורים המיועדים עד מתן צו ההורות הקבוע. באם הועלה ספק כלשהו בדבר הקשר הגנטי להורים המיועדים או חשש לשלומו של היילוד בהיותו בחזקתם, רק אז תועבר האפוטרופסות למדינה עד לבירור העניין. בכל מקרה לא ירשם הילוד על שם הפונדקאית בשום שלב.  בנוסף, אנו מבקשים לבחון ויתור על הדרישה לצו ההורות ושרישום התינוק על שם הוריו יתבצע בבית חולים, כמו כל ילד במדינת ישראל.
 2. זכויות האם המיועדת: מבקשים לאפשר לאם המיועדת לקבל זכויות רפואיות וסוציאליות הנוגעות להריון וללידה כפי שהיתה זכאית להן לו היה ההריון בגופה, לרבות זכויות במקום העבודה וכן מיטה במחלקת יולדות וצמיד הנושא את שמה ואת שם ילודה.
 3. זכויות הפונדקאית:
 • מבקשים להגדיל את התקופה בה הפונדקאית זכאית לליווי מ 6 חדשים לאחר הלידה ל 9 חדשים. כמו כן, ראוי לספק ליווי גם לפונדקאיות שלא סיימו את התהליך בלידה – דווקא הן זקוקות לכך יותר מכל.
 • מבקשים לאפשר הרחבת סל תחומי זכאותה (לדוגמא: רפואה משלימה, מקצועות פרא רפואיים, ייעוץ כלכלי, דיאטנית וכו') ולעדכן את הסכום לעלויות הנהוגות היום.
 • מבקשים לחדד את הנהלים כי הכספים המיועדים לליווי משפטי או פסיכוסוציאלי עבור הפונדקאית ישוחררו ע"י הנאמן בכפוף להצגת קבלה וללא צורך באישור ההורים המיועדים. זאת בכדי להגן על הפונדקאית במקרים בהם היחסים עם הזוג עלו על שרטון.
 1. מעמד פונדקאיות המקבלות קצבאות מביטוח לאומי: הפיצוי שמקבלת הפונדקאית במסגרת התהליך לא יחשב כהכנסה וזכויותיה בביטוח הלאומי תישמרנה (לרבות מזונות והבטחת הכנסה) – יקל את העול הכלכלי העצום הקיים ממילא על ההורים המיועדים.
 • קהילות נוספות הנזקקות להליך הפונדקאות:

אנו מאמינים כי החוק מפלה אוכלוסיות נוספות ומייחלים לשיוויון לכולם.

 • חברות תיווך בתחום:

מבקשים לאסור החתמת פונדקאית על התחייבות לסוכנות תיווך ספציפית וככל שנחתמוה כזו היא בטלה. החתמה שכזו כמוה כהכרזת "בעלות" על הפונדקאית.

 • מושגים לשינוי ולהטמעה בתחום:
 1. הפקדה - במקום החזרה (מחזירים רק מה שהיה שייך לבעליו העובר מעולם לא היה של הפונדקאית).
 2. אישה נושאת/ פונדקאית - במקום אם נושאת (שכן ישנה אם אחת בתהליך).
 3. להיעזר/להסתייע בפונדקאית - במקום להשתמש/להזמין פונדקאית.
 4. להיות פונדקאית - במקום לשמש פונדקאית.
 5. מושגים המרמזים על "שוק" - אינם מקובלים וכל התייחסות תהיה ל"תחום הפונדקאות". אמירות כגון היצע וביקוש, עסקה כלכלית וכו' אינן מוסריות כאשר מדובר בדיני נפשות ו/או בגופן של נשים.

בברכה,

הורים מיועדים ופונדקאיות

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

16/06/2018
העצומה השיגה 500 חתימות!
10/06/2018
העצומה השיגה 100 חתימות!
10/06/2018
העצומה נפתחה