אסטרטגיה לפיתוח וטיפוח לימודי מחקר הקמת ועדה לאומית

 אסטרטגיה לפיתוח וטיפוח לימודי מחקר הקמת ועדה לאומית

מספר חתימות

134
 
500  

אוגוסט 2018

ראש ור"ה, נשיאי אוניברסיטאות המחקר

ראש פורום הרקטורים, רקטורי אוניברסיטאות המחקר

נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים

סגן יו"ר מלג, ראש ות"ת

הנדון:   מצב ההכשרה של תלמידי מחקר בישראל

אנחנו החתומים מטה, חברי וחברות סגל אקדמי ומנהלי ותלמידי ותלמידות מחקר, קוראים לראשי מערכת ההשכלה הגבוהה לפעול לגיבוש תכנית לאומית לקידום ההכשרה והתמיכה בתלמידי מחקר במוסדות המחקר בישראל.  פניה זאת נעשית על רקע הבנה שלא נעשה עד היום די בכדי להציג תפיסה כוללת של בינוי תכניות דוקטורט, מטרותיהן, הבקרה עליהן וההשקעה בהן.

למרות ההתרחבות הברוכה של תכניות ההכשרה המחקרית, בעיקר ברמת התואר השלישי, לא קיים היום בישראל אפילו מסמך מדיניות מקיף ומעודכן, לאומי או מוסדי, אחד המוקדש לצרכי תלמידי המחקר.    אנו מוצאים כי חסרה חשיבה אסטרטגית על האופן שבו יש להשקיע בתלמידי ובתלמידות מחקר, הבעיות של מערכות ההכשרה הקיימות והאתגרים הצפויים להם.  כתוצאה מכך אנו מזהים חוסר במשאבים למלגות ארוכות טווח החל מהתואר השני, חוסר ניכר בהכשרה מחקרית בינלאומית דרך קורסי קיץ, קורסים מתודולוגיים וחילופי סטודנטים. אין כמעט מאמץ שיטתי להכשרה להוראה, תמיכה פרופסיונלית בפיתוח קריירה בתוך ומחוץ לאקדמית. במקביל אנחנו מוצאים ארגון בזבזני של לימודי המחקר עצמם,  מעברים רבים ובלתי מובנים בין שלבי ההכשרה השונים,  התארכות לימודי המחקר וזמני שיפוט ארוכים מידי.

כיוון שכך אנחנו קוראים לכן לתקן את הדרוש תיקון ואפשרי מהר ככל האפשר ולצד זה להקים ועדה לאומית קבועה לגיבוש אסטרטגיה ללימודי המחקר ולניטור והערכה רציפים של תכניות ההכשרה של תלמידי המחקר.  ועדה כזאת צריכה לשמש כזירה נוספת ולא זירה בלעדית לטיפול בנושא. היא אינה צריכה לשמש תחליף למחלקות, פקולטות והמוסדות הקיימים אלא לרכז ידע, נתונים ולשמש כפורום לטיפוח המוסכם ולשמירה על המגוון המוסדי והדיסציפלינרי בלי לכפות אחדות מלאכותית.

על החתום....

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

06/08/2018
העצומה השיגה 100 חתימות!
30/07/2018
העצומה השיגה 50 חתימות!
29/07/2018
העצומה נפתחה