set animals free

set animals free

מספר חתימות

17
 
100  
פורסם בתאריך: 09/01/2021
 

זכויותיהם של בעלי החיים נפגעות בשל אכיפה לא מספקת. מדי יום, בעלי חיים נפגעים בדרכים כאלה ואחרות מנטישת בעלי חיים עד להחזקתם בתנאים לא ראויים. הפוגע לרוב יוצא ללא עונש כלל ואם כן נענש במידה שלא מתארת את החומרה שבמעשה, דבר העשוי להגביר את הסיכוי שדבר זה יתרחש שוב. בשנת 2021 יש להגביר את המודעות ככל האפשר כנגד פגיעה בבעלי חיים ואת האכיפה. בבקשה חתמו על העצומה לעולם טוב יותר. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו