פעילות האגודות המקצועיות בעניין תלמידי מחקר

פעילות האגודות המקצועיות בעניין תלמידי מחקר

מספר חתימות

13
 
200  
פורסם בתאריך: 13/10/2018
 

ראשי האגודות המקצועיות באקדמיה הישראלית

נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים, סיו"ר מל"ג, ראשת ות"ת

נשיא ומנכ"לית הקרן הלאומית למדע

הנדון:   מצב ההכשרה של תלמידי מחקר בישראל

 אנחנו החתומים מטה, חברי סגל אקדמי ומנהלי ותלמידי מחקר, קוראים לראשי האגודות המקצועיות לפעול לגיבוש תכנית דיסציפלינרית לקידום ההכשרה והתמיכה בתלמידי מחקר במוסדות המחקר בישראל.  פניה זאת נעשית על רקע הבנה שלא נעשה עד היום די בכדי להציג תפיסה כוללת של בינוי תכניות דוקטורט, מטרותיהן, הבקרה עליהן וההשקעה בהן.

למרות ההתרחבות הברוכה של תכניות ההכשרה המחקרית, בעיקר ברמת התואר השלישי,  נדירות הדיסציפלינות והאגודות המקצועיות הישראליות שגיבשו מסמך מדיניות מקיף ומעודכן, לאומי או מוסדי, אחד המוקדש לצרכי תלמידי המחקר בתחומן.    

אנו מוצאים כי חסרה חשיבה אסטרטגית על האופן שבו יש להשקיע בתלמידי ובתלמידות מחקר, הבעיות של מערכות ההכשרה הקיימות והאתגרים הצפויים להם.  כתוצאה מכך אנו מזהים חוסר במשאבים למלגות ארוכות טווח החל מהתואר השני, חוסר ניכר בהכשרה מחקרית בינלאומית דרך קורסי קיץ, קורסים מתודולוגיים וחילופי סטודנטים. אין כמעט מאמץ שיטתי להכשרה להוראה, תמיכה מקצועית בפיתוח קריירה בתוך ומחוץ לאקדמית. במקביל אנחנו מוצאים ארגון לא יעיל של לימודי המחקר עצמם,  מעברים רבים ובלתי מובנים בין שלבי ההכשרה השונים,  התארכות לימודי המחקר וזמני שיפוט ארוכים מידי.  

ובמקביל, 

אנו קוראים  לאקדמיה הלאומית למדעים, לסיו"ר מל"ג, לראשת ות"ת ולקרן הלאומית למדע  – אלו המופקדים על התקצוב ונהנים מהמונופולין על היוקרה האקדמית -  לפעול לחיזוק האגודות המקצועיות באמצעות תקצוב מתאים, הצבת קריטריונים לאגודה מקצועית "טובה" ושילוב פעיליו האגדות המקצועיות בגופי הממשל של המדע והאקדמיה בארץ.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו