עמדה בעניין מתאם 2014

עמדה בעניין מתאם 2014

מספר חתימות

2,453
 
3,000  

פנייתנו המובאת להלן עולה בעקבות בחינת המתא"ם שהתקיימה ביום שלישי ה-21.10.14, במסגרתה נבחנו מרבית האנשים המעוניינים להגיש מועמדותם עבור שנה"ל 2015-2016 לתואר שני במדעי הפסיכולוגיה במוסדות השונים. במסגרת פניה זו בחרנו להביא רקע קצר בנוגע לבחינה, את המאורעות שהתרחשו בבחינה האחרונה ואת מהות בקשתנו בפניה זו.

רקע על בחינת המתא"ם

בחינת המתא"ם מתקיימת אחת לשנה ושואפת לשמש את המוסדות השונים כקריטריון אחיד למיון המועמדים לתואר שני, שכן היא מאפשרת להשוות בין כלל המועמדים על סולם אחיד, במבחן מהימן וסטנדרטי, בדומה לבחינה הפסיכומטרית.

הבחינה מחולקת לשני חלקים: חלק א' – ידע והבנה בשיטות מחקר בפסיכולוגיה – 40 שאלות, משך הפרק: כשעתיים, 30% מהציון הכללי. חלק ב' – הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה – 4 טקסטים ועליהם 50 שאלות, משך הפרק: שלוש שעות, 70% מהציון הכללי.

במסגרת תהליך ההכנה לבחינה, כ-10% מהנבחנים מתכוננים באופן עצמאי וכ-90% מתכוננים במסגרת קורסי הכנה לבחינה באחד משני מכונים – "אופק" ו"פתרונות" (מתוך דו"ח המרכז הארצי לבחינות ולהערכה), כאשר בהערכה גסה מספר הסטודנטים בכל חברה שווה.

מאורעות הבחינה האחרונה

בבחינה האחרונה שהתקיימה התגלה בדיעבד כי שניים מהטקסטים שהופיעו בבחינה הופיעו במבחני הכנה שנערכו סמוך למועד הבחינה, מטעם חברת "פתרונות". לפי פרסומי המרכז הארצי, הדבר נובע מכך שהטקסטים שוחזרו מבחינות מתא"ם קודמות. מבחינה מעמיקה של הטקסטים הרלבנטיים, עולה כי הטקסטים הופיעו בחומר הלימודי כמעט באותו האופן כפי שהופיעו בבחינה. חלק בלתי מבוטל מהשאלות אף דומות במהותן, אם כי מנוסחות מעט אחרת.

משמעות הדבר היא שקרוב למחצית מהנבחנים נחשפו לטקסטים טרם הבחינה עצמה, והייתה להם הבנה טובה יותר, באופן בלתי נמנע, של השערות המחקר, ההליך שבוצע והתוצאות שהתקבלו, הנושאים שעליהם בפועל הנבחנים נשאלים. לאור זאת, הגם שהשאלות לא היו לחלוטין זהות – הרי שלכל נבחן שנחשף טרם הבחינה לאותם הטקסטים היה יתרון משמעותי על פני כל הנבחנים האחרים. יתרה מזאת, מאחר שמדובר על בחינה אשר בודקת במידה רבה תפקוד תחת לחץ זמן והתמודדות עם עומס קוגניטיבי, היתרון היחסי התבטא בצורה כזו או אחרת בפרק הטקסטים במלואו. סביר שמשך הזמן שנחסך מנבחנים שהכירו את הטקסטים נוצל לטובת שני הטקסטים האחרים שאינם מוכרים ולראיה, מספר רב של נבחנים יצא מאולם הבחינה פרק זמן משמעותי טרם סיום הבחינה, דבר שנדיר שמתרחש בבחינה שכה לחוצה בזמן. כמו כן, מעבר לגורם הזמן, אין ספק כי היכרות מוקדמת עם שניים מהטקסטים עשויה להפחית באופן משמעותי את גורם הלחץ הפסיכולוגי וליצור לכשעצמה הטיה בפתרון הבחינה. בסופו של דבר, ההיכרות המוקדמת של קרוב למחצית מהנבחנים יוצרת באופן בלתי נמנע הטייה מהותית בכל הנוגע ליכולת התמודדות הנבחנים עם המבחן.

מהות הפניה

פנייתנו נובעת מכך שסביר מאד שהבחינה במצב הנוכחי אינה משקפת את התפלגות הנבחנים, ועל כן אינה תקפה. חשוב לציין כי פניה זו משותפת לכלל הנבחנים, ללא קשר למועד בו בחרו להיבחן (אוק/נוב') שהרי הציון הוא יחסי לשני המועדים, וללא קשר לאופן בו התכוננו לבחינה,  שכן קיימים נבחנים שכלל לא השתתפו בקורסי ההכנה ונבחנים שהשתתפו בקורס ההכנה של חברת "פתרונות" ולא נחשפו לאותם הטקסטים (כאשר אין דרך לדעת אילו מהתלמידים נחשפו ואילו לא). נוסף על כך, סביר בהחלט כי לחשיפה זו הייתה השפעה שונה על כל נבחן, כך שלא בהכרח הקנתה לכל הסטודנטים יתרון במידה שווה.

אנו רואים במעורבות חוגי הפסיכולוגיה באוניברסיטאות השונות, בתור הגורמים שבפועל משתמשים בתוצאות הבחינה ככלי מיון,  כחיונית לתהליך מציאת הפיתרון. נוסף על כך, אנו מייחסים לשקיפות התהליך חשיבות מכרעת. אנו מוצאים מקום להדגיש זאת נוכח התנהלות קודמת של המרכז הארצי, שעד כה לא פרסם ברבים את אופן חישוב הציונים – אולם אנו רואים במצב הנוכחי כמצב יוצא דופן, המצדיק חריגה ממנהג שכזה. על כן, נדרשת שקיפות מלאה של תהליך בדיקת ההטייה ואופן תיקונה, אל מול האוניברסיטאות כמו גם אל מול הנבחנים, בכדי שהפיתרון המוצע אכן יהיה מקובל על כל המעורבים בדבר. בעינינו, העובדה כי פנייה זו משותפת לכלל הנבחנים מוסיפה לכך משנה תוקף.

תגובת המרכז הארצי, כפי שפורסמה בתקשורת, עוררה דאגה בקרב רבים מהנבחנים באשר לתהליך הבדיקה המבוצע: "... בכל בחינות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה יכולים להופיע פריטים שנעשה בהם שימוש בעבר. הטענות באשר לבחינת מתא"ם הנוכחית נבדקות. אם יתברר כי נמצא דפוס תשובות חריג – המרכז הארצי ישקול לא להכליל את הפריטים החריגים בחישוב הציון...".

אין כל ספק כי התרחשה הטיה בבחינה שפגעה ביחסיות הציונים, במידה שאינה מצריכה בחינה סטטיסטית. עולה החשש כי תהליך הבחינה ותיקון ההטייה יבוצעו באופן חד-צדדי, באופן שאינו שקוף. על כן, אנו סבורים כי יש מקום לתגובה בשלב זה, עוד בטרם התקבלה התייחסות על-ידי המרכז הארצי – במטרה להשפיע על תהליך הבחינה בעודו מתרחש.  

לאור האמור לעיל, נבקש להיפגש עם ראשי בתי הספר והמגמות לפסיכולוגיה בנושא ולבקש את מעורבותם.

חרף ההטיה הקשה שנוצרה בבחינה, אנו סבורים כי ניתן למצוא פתרון המתקבל על דעת כל המעורבים בדבר – הנבחנים (ללא קשר לאופן בו התכוננו לבחינה), האוניברסיטאות (המשתמשות בכלי זה ככלי מיון) והמרכז הארצי לבחינות והערכה.

תודה מראש,

על החתום

הסטודנטים

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

25/10/2014
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
24/10/2014
העצומה השיגה 500 חתימות!
24/10/2014
העצומה נפתחה