תכנית ות״ת-מל״ג להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים

אין תמונה

מספר חתימות

715
 
750  

אנו חברי הקהילה האקדמית בארץ, תומכים בשילוב חרדים וחרדיות במרחב הציבורי הישראלי, בתעסוקה ובהשכלה הגבוהה. עם זאת, אנו מודאגים מהאופן שבו מתקדמת התכנית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית. אנו סבורים שהחלטות כה עקרוניות על דמותה של האקדמיה בארץ מחייבות בדיקה, דיון וביקורת מעמיקים הרבה יותר מאלה שנעשו עד כה. אנו קוראים לות"ת-מל״ג, לראשי המערכת ולראשי המוסדות להשכלה גבוהה להתייחס לסוגיות הבאות בכובד ראש ובראייה כוללת:

  1. לימודים נפרדים מגדרית ומגזרית עומדים בסתירה מהותית לערכי יסוד של האקדמיה - פלורליזם, שוויון, וחשיפה לשונה. יש למצות את הניסיונות להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים שלא באמצעות תכניות עם הפרדה מגדרית ומגזרית, ובלי ליצור מערכת השכלה גבוהה מקבילה, שתנאי הקבלה, הלימוד, ושכ"ל בה שונים מהמערכת המקובלת. מערכת כזו תפגע בציבור כולו, ובפרט בחרדים המעוניינים להשתלב בתכניות הרגילות.                   
  2. השתלבות החרדים במערכת ההשכלה הגבוהה ללא לימודי ליבה: המסקנות ממחקרה של המל״ג והמצב בשטח מעלים ספקות חמורים בדבר האיכות האקדמית של תכניות הלימודים לחרדים וטיבם של התארים המוענקים בהן בהשוואה לתארים הרגילים. על קובעי המדיניות לפעול פעולה נמרצת לחיוב לימודי ליבה במערכת החינוך היסודי והעל-יסודי החרדי כדי למנוע הנצחה של הפערים האקדמיים.
  3. על פי הנחיות ות"ת-מל"ג לא תהיה התערבות חוץ-אקדמית (כלומר, רבנית) בתכני הלימוד, וההפרדה המגדרית לא תחרוג מגבולות הכיתה ולא תשפיע על בחירת המורים. הוראות אלה כבר הופרו בעבר, והצהרות התומכים בתוכנית הההנגשה מעידות על הכוונה רק להחריף את ההפרות האלה. ות"ת-מל"ג מצידן לא הבהירו כיצד יאכפו את מדיניותן המוצהרת ומהם המנגנונים שבעזרתם יבטיחו שהנחיותיהן יכובדו.

עצם קיומה של מערכת נפרדת יביא בהכרח להרחבתה ולפגיעה שאינה מידתית בערכי ההשכלה הגבוהה, במרחב הציבורי, ובעיקרון השוויון. דבקות בתכנית  ההנגשה הנוכחית, ללא דיון נוקב בבעיות המהותיות שנמנו לעיל, תהיה בעינינו שגיאה היסטורית, שתזיק לאקדמיה ולחברה הישראלית, ואף תזיק לציבור החרדי.

על החתום:

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

21/06/2016
העצומה השיגה 500 חתימות!
19/06/2016
העצומה השיגה 100 חתימות!
18/06/2016
העצומה השיגה 50 חתימות!
18/06/2016
העצומה נפתחה