לזעוק ביחד

לזעוק ביחד

מספר חתימות

עד כה נאספו: 250 חתימות.

יוזמה לעצרת תפילה של כלל ישראל

לכל אחינו בית ישראל

ה' עליהם יחיו !

 

מן המפורסמות הם דברי קדשו של הרמב"ם בהלכות תענית וכלשונו הזהב בגודל החיוב לזעוק בעת צרה – וזה לשון קדשו :

 

"מצות  עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור, שנאמר (במדבר י') על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות, כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו.

ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב (ירמיהו ה') עונותיכם הטו וגו', וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם ".

 

שאלתי רבים וטובים האם הם מרגישים שהיתה זעקה בכלל ישראל בשעת הצרה הנוכחית במשבר הקורונה ? תשובת כמעט כולם היתה : לא !

 

נכון, היו עצרות תפילה פה ושם, היו קריאות לחשבון נפש.

אך זעקה מעומקא דליבא, זעקה שמקיפה את כלל ישראל, זעקה שמהדהדת בעוצמתה – כמדומני שלא היתה !

 

והרי עת צרה כזו שבה נמסכים דיני ממונות ודיני נפשות, ביטול תורה ותפילה  ומצוות בכל שכבות הציבור בכלל ישראל – לא היתה עשרות בשנים ! והדגיש רבנו הרמב"ם שרק הזעקה תגרום להסיר את הצרה !

 

מו"ר הגה"צ הרב לוי נחמני זצ"ל היה חוזר ואומר שכשם שסדרי הגאולה נלמדים ממצרים ככתוב : " כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות " כך גם תנאי הגאולה נלמדים משם. ושם לא נושענו עד שלא זעקנו ובצירוף כינוס שבעים הזקנים באחדות זכו לגאולה.

 

בשנותיו האחרונות היה מצטער אותו צדיק ומכתת רגליו בין גדולי הדור שליט"א ליזום עצרת תפילה כללית שבה ישתתפו כל הזרמים של שלומי אמוני ישראל בזעקה לגאולה ולא עלתה בידו.

 

ומי יודע אם לא לעת הזאת ולעניין זה באה הצרה הזו !

 

ואם יאמרו, ובצדק, מניין זאת לך ? ומי שמך לייעץ לגדולי הדור ?

 

אני יודע בעצמי שאיני כדאי ללחך את העפר שתחת כפות רגלי גדולי הדור שליט"א אך שליחותייהו דקמאי עבדינן, שליחות מו"ר הרב לוי נחמני זצ"ל, וכך שמעתי מפי קדשו שמרנן קדושי עליון מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ומרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, עודדו מאד את הרעיון ומינוהו שליח לקדם את העניין.

 

 ולכן שמתי פני כחלמיש ובסיעתא דשמיא מתוך ביטול לגדולי ומאורי הדור שליט"א מכל הזרמים והשיטות עלה בדעתי, בבחינת אתערותא דלתתא, ליזום עצומה שעליה יחתמו רבבות עמך בית ישראל בקריאה לגדולי הדור שליט"א ליזום עצרת תפילה וזעקה שתקיף את כל שלומי אמוני ישראל.

 

אני מצרף את נוסח העצומה

ומבקש מכל מי שיכול  לסייע בדבר

 לזרז את קריאת גדולי הדור שליט"א

להביא לעצרת התפילה כללית של כל שלומי אמוני ישראל

לפעול בעניין

 

בברכת התורה

אברהם ואזאנא

פניה לגדולי הדור שליט"א

כתב הגה"ק רבנו ישששכר שלמה טייכטל זצוק"ל הי"ד בספרו משנה שכיר על המועדים – ענייני ט"ו באב וזה לשון קדשו :" איתא בברכות [ג, ב] אמר רב יוחנן, מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל, אמר ר"נ בר יצחק, אפ"ה חזר דוד וסמכן ברוח הקודש שנאמר [תהלים קמה, ז] "סומך ה' לכל הנופלים" עכ"ל. הרי דדוד סמך לנפילתן של ישראל ותקומתן באות סמ"ך.ונראה לי למה דוקא באות סמ"ך יש כח להקים את ישראל מנפילתן, אמת לכאורה יש לומר בפשטות כי אות ס' מורה על סמיכה, אבל הא גופא טעמא בעי למה האות סמ"ך מורה על סמיכה.אבל יובן עם מה שמצאתי בסה"ק בני יששכר [מאמרי תמוז אב במאמר בתולה במחול אות א'] בשם רבינו מאפטא זצוק"ל זי"ע ועכ"י [באוהב ישראל ליקוטים קיג, ב], על מאמר 'לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב' [תענית כו, ב], ואמר הקדוש הנ"ל ברמז דברי חז"ל, דהנה אמרו ז"ל [שם לא, א] עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, ענין המחול הוא ההולך במחול הולך סביב סביב בהיקף ואין שם מעלה ומטה ראש וסוף, כן לא יהיה לצדיקים לעתיד קנאה ושנאה לומר זה גבוה למעלה מזה, והוא הוא היו"ט לישראל כשאין ביניהם קנאה ושנאה ותחרות.וזהו הרמז לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, רמז כי אות הט"ו באל"ף בי"ת הוא אות ס' שהוא עגול סביב ואין בו ראש וסוף, והוא בחינת המחול והוא היו"ט הגדול לישראל עכ"ד ודפח"ח.הרי דהיו"ט הגדול לישראל הוא בזמן שאין ביניהם קנאה ושנאה רק שלום אהבה ורעות, ואות סמ"ך מורה ע"ז שכל אחד ואחד שוין במעלה. וידוע שתמיד היתה המחלוקת ושנאת חנם וקנאה מקום מוכן לפורענות לישראל ח"ו, ובשביל זה נחרב עירנו ושמם בית מקדשינו וגלינו מארצנו, ועדיין השטן מרקד בינינו בעוה"ר, ואין רפואה לזה רק להסיר הקנאה והשנאה מבינינו ואז בזה ירפא שבר בת עמינו ונקום מעפרא וירומם קרננו בכבוד ובעושר ונזכה לגאולה. וזה הכונה בש"ס הנ"ל דחזר וסמכה בדוד לנפילתן של ישראל באות סמ"ך ואתי שפיר, והבן כי זה אמת.

וכן כתב הגה"ק רבנו לוי נחמני זצוק"ל בקונטרס " וענתה השירה הזאת " :" תופשי התורה צדיקי הדור אשר אמרו עליהם (סנהדרין עא:) שכינוס הצדיקים הנאה להם והנאה לעולם ....אשר לכן תופשי התורה הם הראשונים לשבור את קליפת הפילוג ולמען שמו הגדול יעשו למען האחדות.......עד שיהיה ברור לכל עם ישראל שגדוליו בתורה מאוחדים הם, שלמים הם ונעשו כולם אגודה אחת לשמו יתברך...

וכלשון התרגום על הפסוק (הושע פרק יא,ח) :וְעַמִּ֥י תְלוּאִ֖ים לִמְשֽׁוּבָתִ֑י וְאֶל־עַל֙ יִקְרָאֻ֔הוּ יַ֖חַד לֹ֥א יְרוֹמֵֽם ותרגום יונתן :וְעַמִי פְלִיגִין לְמֵיתַב לְאוֹרַיחי וּבִמְרוֹעָא קַשְׁיָא יִתְעַרְעוּן כַּחֲדָא לָא יְהָכוּן בְּקוֹמָא זְקוּפָה

שפירושו : שהנביא תולה את אי הצלחת התשובה לתורה בכך שעם ישראל מחולקים ואינם הולכים ביחד בקומה זקופה !

והיה מרגלה בפומיה, שהתנאים לגאולה נלמדים מגאולת מצרים וכדברי הנביא : " כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ". וכמו שסדרי הגאולה הם כימי צאתנו ממצרים כך גם התנאים לגאולה נלמדים משם.

ובמצרים מצינו שנגאלו אבותינו ממצרים רק כשזעקו ותעל שוועתם השמימה וגם היתה אחדות וכינוס לגדולי הדור שבראשם משה ואהרון ושבעים הזקנים שנצטווה משה רבנו לכנסם לפני הליכתו לפרעה !ועוד שאע"פ שהיו שקועים במ"ט שערים וכו' מכל מקום עצם הזעקה הועילה להוציאם ממצרים !

וכפשט לשון הפסוקים :

" וַיְהִי֩ בַיָּמִ֨ים הָֽרַבִּ֜ים הָהֵ֗ם וַיָּ֙מָת֙ מֶ֣לֶךְ מִצְרַ֔יִם וַיֵּאָנְח֧וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל מִן־הָעֲבֹדָ֖ה וַיִּזְעָ֑קוּ וַתַּ֧עַל שַׁוְעָתָ֛ם אֶל־הָאֱלֹהִ֖ים מִן־ הָעֲבֹדָֽה: וַיִּשְׁמַ֥ע אֱלֹהִ֖ים אֶת־נַאֲקָתָ֑ם וַיִּזְכֹּ֤ר אֱלֹהִים֙ אֶת־בְּרִית֔וֹ אֶת־אַבְרָהָ֖ם אֶת־יִצְחָ֥ק וְאֶֽת־יַעֲקֹֽב:

לֵ֣ךְ וְאָֽסַפְתָּ֞ אֶת־זִקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְאָמַרְתָּ֤ אֲלֵהֶם֙ יְקֹוָ֞ק אֱלֹהֵ֤י אֲבֹֽתֵיכֶם֙ נִרְאָ֣ה אֵלַ֔י אֱלֹהֵ֧י אַבְרָהָ֛ם יִצְחָ֥ק וְיַעֲקֹ֖ב לֵאמֹ֑ר פָּקֹ֤ד פָּקַ֙דְתִּי֙ אֶתְכֶ֔ם וְאֶת־הֶעָשׂ֥וּי לָכֶ֖ם בְּמִצְרָֽיִם:אֹמַ֗ר אַעֲלֶ֣ה אֶתְכֶם֘ מֵעֳנִ֣י מִצְרַיִם֒ אֶל־אֶ֤רֶץ הַֽכְּנַעֲנִי֙ וְהַ֣חִתִּ֔י וְהָֽאֱמֹרִי֙ וְהַפְּרִזִּ֔י וְהַחִוִּ֖י וְהַיְבוּסִ֑י אֶל־אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב וּדְבָֽשׁ:ְשָׁמְע֖וּ לְקֹלֶ֑ךָ וּבָאתָ֡ אַתָּה֩ וְזִקְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל אֶל־מֶ֣לֶךְ מִצְרַ֗יִם וַאֲמַרְתֶּ֤ם אֵלָיו֙ יְקֹוָ֞ק אֱלֹהֵ֤י הָֽעִבְרִיִּים֙ נִקְרָ֣ה עָלֵ֔ינוּ וְעַתָּ֗ה נֵ֖לֲכָה־נָּ֞א דֶּ֣רֶךְ שְׁלֹ֤שֶׁת יָמִים֙ בַּמִּדְבָּ֔ר וְנִזְבְּחָ֖ה לַֽיקֹוָ֥ק אֱלֹהֵֽינוּ:

והיה מוסיף ואומר בשנינות המיוחדת לו ששנה אחת הביא המלאך מיכאל את תפילותיהם של ישראל לקב"ה ואמר :עם ישראל רוצים משיח, הרבה עצרות תפילה שדורשים גאולה ומשיח.וענה הקב"ה :הם אינם רוצים משיח אחד אלא הרבה משיחים ולי יש רק משיח אחד...

לכבוד רבותינו גדולי ומאורי הדור שליט"א

לאור דברי קדשם של קדושי עליון אלה, אנו רבבות עמך בית ישראל פונים אליכם גדולי הדור שליט"א בבקשה ותחינה, ליצור מהלך של אחדות בין גדולי הדור ולעשות מעשים של אחדות שיאחדו ויקרבו את עם ישראל ואת גדולי התורה לחטיבה אחת, על ידי עצרת תפילה שכוללת את כל הזרמים והעדות של שלומי אמוני ישראל. וברור הדבר ששבעים פנים לתורה ואתם הם המייצגים של ההופעה האלוקית של אותם שבעים פנים, איש על דגלו ועל מחנהו ממה שקיבל מרבותיו, ואלו ואלו דברי א-לוהים חיים. והיא הופעת התורה השלמה בריבוי הפנים הרבים שכולם מצטרפים לאחדות אחת. וכדברי חז"ל ( חגיגה ג:) :" בעלי אספות - אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה, הללו מטמאין והללו מטהרין, הללו אוסרין והללו מתירין, הללו פוסלין והללו מכשירין. שמא יאמר אדם: היאך אני למד תורה מעתה? תלמוד לומר: כולם נתנו מרעה אחד - אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא ".

אנו מבקשים ממעלתכם לצאת בקריאה והוראה משותפת לנו פשוטי העם, רבבות עם ישראל מכל החוגים והעדות לעצרת תפילה מרכזית משותפת לכלל ישראל בשעה מוגדרת ונוסח תפילה וסליחות אשר יקבעו על ידי גדולי הדור שליט"א.

ובזכות קיום תנאי הגאולה :" זעקה ואחדות "

נזכה שישלח ה' משיחו "וכימי צאתך מארץ מצריםאראנו נפלאות "

חתימה על העצומהאנו החתומים מטה, רבבות אלפי ישראל קוראים לרבותינו גדולי הדור שליט"א לכנס אותנו לעצרת תפילה כוללת של כלל ישראל 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

14/11/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
13/11/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
12/11/2020
העצומה נפתחה