בחינת גמר פנסיוני (ניסוח לקוי וחריגה מחומרי הלימוד) - יולי 2021

בחינת גמר פנסיוני (ניסוח לקוי וחריגה מחומרי הלימוד) - יולי 2021

מספר חתימות

234
 
150  

לכבוד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הרשות")

לכבוד ד''ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

שלום רב.

בתאריך 07.07.2021 התקיימה בחינה מטעם הרשות בנושא גמר פנסיוני.

רמת הקושי בבחינה הייתה גבוהה מאוד ביחס לבחינות משנים קודמות, ובעיקר, לאור העובדה כי מס' שאלות לא מבוטל לקו בניסוחן, הן מבחינה תחבירית והן מבחינת חוסר המידע הנדרש על מנת לפתור את השאלה כראוי. 

לפיכך, נבקש מהרשות לבחון בדיעבד את עניין הניסוח של השאלות ''הבעייתיות'' ולפעול בהתאם, ואף לפסול את חלקן במידה והתגלה הצורך לכך.

כמובן שנשמח לספק לרשות, לפי דרישתה, את נוסח השאלות האמורות.

בנוסף על כך, נראה כי הרשות חרגה מסמכותה כאשר בחרה לכלול בבחינה 2 שאלות אשר כל אפשרויות הבחירה בתשובותויהן, מוזכרות בכלל בפקודת הביטוח הלאומי, ולא בחומרים המוזכרים במסמך נושאי הבחינה אשר פורסם על ידי הרשות בעצמה.

קישור למסמך נושאי הבחינה מהאתר של הרשות: https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/individual-licensing-exams/he/agents-and-consultants_exams_2006-8779.pdf

השאלות הרלוונטיות לפסקה הנ''ל הינן:

1. זכאות לקבלת קצבת זקנה והסכומים השונים המגיעים ע''פ חוק (לפי סעיף 245(א) לחוק הביטוח הלאומי)

2. שאלה שעניינה ''חסכון לכל ילד (לפי תקנות הביטוח הלאומי (חיסכון ארוך טווח לילד)).

לפיכך, נבקש מהרשות לפסול את 2 השאלות האמורות לאלתר ולקבוע ''פקטור'' רוחבי בסך 4 נקודות לכל הנבחנים במועד, עוד בטרם מועד הערעור שנקבע לחודש ספטמבר 2021, וזאת בכדי למנוע פגיעה קשה בנבחנים, הן מבחינת זמן ההמתנה לקבלת הרישיון (לאלו מבין הנבחנים שלא ידעו לענות על 2 השאלות האמורות ובהנחה שהיה זה המבחן האחרון שלהם לקראת קבלת הרישיון) והן בשל הסיבה הפשוטה - השאלות הללו לא נכללו בנושאי הלימוד שפורסמו ע''י הרשות בטרם הבחינה, ובשל כך אינן אמורות להיכלל בבחינה כלל !

חשוב לציין כי הן בשנת 2018 והן בשנת 2020 פנו לרשות פרחי הביטוח בעניין רמת הקושי בבחינת גמר פנסיוני, בטענה כי רמת הקושי אינה מידתית ואף פוגעת בפרחי הביטוח!

לראיה, באנו על החתום, נבחני גמר פנסיוני - יולי 2021. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

08/07/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
08/07/2021
העצומה נפתחה