תושבי שכונת נאות שושנים מתנגדים על הקמת שישה גנים ומרכז רב תכליתי

אין תמונה

מספר חתימות

544
 
500  

לכבוד                                                                                                    תאריך: 19.1.2020

עיריית חולון

הועדה המקומית לתכנון ובניה חולון

הנדון: התנגדות לבקשה להיתר מס' 20180210 (תיק בניין 706600000)

אנו, נציגי הדיירים וועד הבית של הבניין ברחוב האלוף נחמיה תמרי 3, 5, 7, 8, 6, 10  גאולים 45, יוחאי בן נון 6 חולון,התחיה 26, 28 מתכבדים להגיש, בשמנו באופן אישי ובשם כל דיירי הבניין, את התנגדותנו לבקשה שבנדון (להלן: "הבקשה") כדלקמן:

 • פתח דבר
 1. אנו הבעלים של הדירות בבניין, בניין הגובל בחלקה נשוא הבקשה שבנדון, ומצוי מטרים בודדים מן השטח המבוקש לבנייה בבקשה.
 1. כפי שיפורט להלן, הבקשה שבנדון סוטה וחורגת באופן מובהק מהוראות הדין, התקנות והתוכניות החלות על החלקה נשוא הבקשה, חלקה 1023 בגוש 6020 (להלן: "החלקה").
 1. התוצאה של החריגות הללו, ושל הקמת מתחם ענק כמבוקש בבקשה, הכולל לא פחות משישה גני ילדים, אולם רב תכליתי ושטח מסחרי, ותוך ביטול החניות הקיימות, עלולה להיות חמורה במיוחד, ואין לה כל הצדקה.
 1. לפיכך, לאור המפורט להלן, הנכם נדרשים בזאת לדחות את הבקשה, ולא לאפשר את הבנייה בהתאם למבוקש בה.
 1. להלן יפורטו הדברים, אחד לאחד, אולם האמור אינו ממצה את טענותינו, שכן נראה שבבקשה חסרה התייחסות לנושאים נוספים, כגון- כיצד יראה גג המבנה, אילו מתקנים ימוקמו עליו ואילו פתרונות אסתטיים ינתנו לכך.
 • טענה מקדמית- בניגוד לדין לא ניתנה לציבור זכות להתנגד לבקשה- בהעדר פרסום כדין
 1. בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), ולהוראות תכנית ח/מק/26/1א (להלן: "תוכנית 2019") היתה חובה לפרסם את הבקשה בהתאם לסעיף 149 לחוק.
 1. פרסום זה לא נעשה. פרסום לפי סעיף 149 מחייב הצבת הודעה המפרטת את מהות הבקשה במקום בולט בחזית החלקה, במשך התקופה להגשת התנגדויות, וזאת על מנת לאפשר הן לבעלי זכויות בחלקות גובלות, והן לבעלי זכויות בחלקות אחרות, אשר עלולים להיפגע מקבלת הבקשה, לדעת על קיומה ועל תוכנה.
 1. שלט כאמור לא הוצב, ולפיכך על פי החוק ועל פי הוראות התוכנית האמורה, הועדה המקומית מנועה מלדון בבקשה בשלב זה, וכל דיון שתערוך יהיה בטל מעיקרו.
 1. אם בכך לא די, גם נוסח הפרסום שנמסר באופן ידני לחלק מבעלי הזכויות בחלקות הסמוכות, הוא לקוי וחסר. עיון בנוסח הפרסום מגלה כי הוא מפנה את בעלי הזכויות לכך שהפרסום, כביכול, עוסק רק בהקלה בחיפוי המבנה. זאת, בלא שהפרסום מגלה לקורא, כי לפי תוכנית 2019, פרסום לפי סעיף 149 מחוייב גם בנוגע להוספת שטח מסחרי במגרש המיועד למבני ציבור בלבד.

בתוכנית 2019, לאור ההבנה כי עריכת תוכנית כלל עירונית להוספת שטחי מסחר, בלא לקיחה בחשבון של תנאי המגרש הספציפיים, עלולה שלא לעלות בקנה אחד עם הדין, ולאור רצון חברי הוועדה לאפשר התנגדות לכך במקרים המתאימים, הוספה הוראה מפורשת המחייבת עריכת פרסום לפי סעיף 149 לחוק.

תכליתה של הוראה זו היא לאפשר התנגדות להוספת שטחי המסחר, ומשכך העדר הפנייה בנוסח הפרסום לכך שהפרסום מבוצע גם בשל הוספת שטחי מסחר, ושניתן להתנגד גם להוספת שטחי מסחר, נוגדת את תוכנית 2019.

 1. אם בכך לא די, הרי שהפרסום נועד לאפשר לתושבים לגשת אל משרדי העיריה ולעיין בתיק הבניין, המלא. למרבה הצער, מחלקת הרישוי בעיריית חולון החליטה למנוע גישה לתיק הבניין המלא, ולא אפשרה, עד לרגע זה, עיון בהמלצות ובהנחיות היועצים השונים בנוגע לבקשה, חרף העובדה שנציגת ועד הבית התייצבה בעיריה ודרשה לעיין בחומר זה, שעליו להיות בתיק הבניין. לפיכך, אף אם היה פרסום כדין, אזי הבחירה של עיריית חולון למנוע עיון בכל החומרים שאמורים להיות בתיק הבניין, הכשילה את תכלית הפרסום ולא אפשרה הגשת התנגדות מלאה.
 1. כבר מטעם זה, מנועה הועדה המקומית מלאשר את הבקשה, עד שיערך פרסום כדין ויתאפשר לכל המעוניינים להגיש התנגדות לבקשה, לאחר עיון בכל המסמכים הנוגעים לבקשה והמצויים בעירייה.
 • שטח הבנייה למבני ציבור בבקשה חורג מן המותר ויש להפחיתו- לרבות הפחתת מספר גני הילדים והאולם הרב תכליתי
 1. על החלקה חלה תכנית מפורטת משנת 2007 (ח- 535) אשר קבעה כי זכויות הבניה תהיינה בהתאם לתוכנית ח-1 (להלן: "תוכנית המתאר"). לפיכך, שטח הבנייה המותר למבני ציבור הוא עד 40% משטח החלקה. יודגש, כי גם תוכניות נוספות החלות על השטח, מפנות לתוכנית המתאר בכל הנוגע לזכויות הבניה המותרות.
 1. החלקה היא בת 4,974 מ"ר מרובע, ולפיכך שטח הבנייה המקסימלי בה של מבני ציבור, הוא 1989.6 מ"ר (להלן: "שטח הבנייה המקסימלי").
 1. עיון בבקשה מגלה, כי השטח המבוקש למבני ציבור עולה בלמעלה מ- 327 מ"ר (שטח עיקרי) על שטח הבנייה המקסימלי. להלן סיכום המספרים של שטחי הבנייה למבני ציבור, כפי שנלקחו מן הבקשה עצמה:

616.86+604.55+397.90+598.44+99= 2,316.75 מ"ר

 1. אם בכך לא די, מעיון בבקשה עולה כי נעשו בה טעויות אריתמטיות ברורות באשר לחישוב השטחים.

כך למשל, בקומה א' מצויינים השטחים הבאים: 616.86, 285.81, 397.90 מ"ר אשר סכומם הוא 1300.57 מ"ר.

חרף זאת, נכתב בבקשה, תחת הטור "סה"כ" כי סכום השטחים האמורים באותה קומה הוא 1000.57 מ"ר, קרי 300 מ"ר פחות מן הסיכום האריתמטי של השטחים.

 1. יודגש, כי הסטייה האדירה של הבקשה מהיקף הבניה המותר בחלקה על פי תוכנית המתאר, שווה, פחות או יותר, לשטחם של מספר גני ילדים. היא עולה על שטחו של האולם הרב תכליתי המופיע בבקשה.
 1. מעבר לטעויות אלה, נראה כי קיימת טעות אף בשטחים העיקריים המשמשים בפועל את המרפאה האזורית הבנויה והפועלת בחלקה. נראה כי עורך הבקשה נטל את המספרים מבקשת היתר הבניה המקורית של המרפאה, בלא שנבדק דבר לגביה, ובין היתר לא נבדק:
 • האם לא נפלו בבקשה המקורית של מכבי טעויות בחישובי השטחים (למשל, באופן המקטין בצורה לא סבירה את השטח העיקרי בקומת הקרקע של המרפאה לעומת השטח הקיים).
 • האם בפועל, השימוש של המרפאה בשטחים שנבנו, כשטחים עיקריים, הוא בהיקף נרחב יותר מן ההיקף של השטח העיקרי כפי שצויין במקור בבקשה להיתר הבניה של המרפאה.
 1. ככל ונפלו טעויות גם במספרים המציינים את השטח העיקרי המנוצל בבנייה הקיימת, וכך נראה הדבר על פניו, לכל הפחות באשר לשטח קומת הקרקע של המרפאה המצויין בבקשה, הרי שהדבר מקטין עוד יותר את שטח הבנייה המבוקש האפשרי.
 1. בלא בדיקה של היקף השטחים הבנויים בבנייה קיימת, תוך הסתמכות עיוורת על נתוני בקשה מלפני שנים רבות, לא יכול עורך הבקשה להצהיר באמת על היקף הבנייה והשימוש בשטחים עיקריים הקיימים בפועל במגרש מכוח הבנייה הקיימת. לא ניתן לתת כל משקל להצהרת עורך הבקשה כאשר היא נשענת רק על העתקת המספרים מבקשת היתר ישנה.
 1. יודגש: הרצון לבנות גני ילדים נוספים הוא לגיטימי, אולם הרצון "לדחוף" ליתרת החלקה לא פחות מאשר שישה גני ילדים (דבר בלתי סביר לכשעצמו כאשר מדובר ביתרה מגרש קטנה יחסית, לצד מרפאה גדולה הבנויה כבר), ואולם רב תכליתי, באופן העולה גם על שטח הבנייה המקסימלי, הוא רצון לא לגיטימי.
 1. יוסף, כי במהלך העשור האחרון האוכלוסייה ברחובות הסכומים לא גדלה ואף "התבגרה", ולפיכך ההחלטה להוסיף לא פחות מאשר שישה גני ילדים (במגרש שמלכתחילה היו מיועדים להיות בו שניים), כאשר ברחובות הסמוכים קיימים כבר גני ילדים נוספים, נעשתה על פניו בלא התחשבות בצרכי התושבים ברחובות הסמוכים, ולמעשה נראה כי לגני האיזור, לרבות ששת הגנים המתוכננים, יופנו ילדי שכונות מרוחקות. הדבר מעיד לכשעצמו על תכנון בלתי סביר, המצדיק את הפחתת מספר גני הילדים. על אחת כמה וכמה נוכח מפגע התנועה והחנייה הצפוי, כמפורט בנפרד להלן.
 1. בנסיבות אלה, יש להפחית את מספר גני הילדים ואת שטח האולם הרב תכליתי, כך שהבקשה תתאם את תוכנית המתאר מבחינת היקף הבניה המקסימלי, להגיש מחדש את הבקשה ולפרסם מחדש את הבקשה להתנגדויות.
 1. יודגש, כי היקף הבנייה המופרז המבוקש, יחד עם הוספת השטח המסחרי, הוביל לכך שתחת מספר גנים סביר, אשר חצרותיהם יפנו לתוך מתחם הגנים ולעבר מבנה המרפאה, עורך הבקשה נאלץ "לדחוף" את הגנים וחצרותיהם בתכנון המוצע, לכיוונם של הבניינים הגובלים, ואף להוסיף גנים בקומה נוספת, תוך גרימת רעש בלתי סביר לבעלי הזכויות בחלקות הסמוכות.
 1. בלא החריגה האמורה בשטח הבנייה המקסימלי, ניתן היה לתכנן את הבנייה כך שחצרות הגנים תפנינה לתוך המתחם של הגנים עצמו ולכיוון המרפאה, באופן היוצר הפרדה אקוסטית בין החצרות לבין הבניינים הסמוכים, וכך יש להורות למגיש הבקשה לעשות.
 1. יוסף, כי קיימת אפשרות נוספת, סבירה הרבה יותר, המאפשר את הקמת המתחם במלואו, והיא הקמתו במתחם סמוך אחר. באותו רחוב (גאולים) מעבר לכביש, במרחק קצר מן החלקה, מצוי מתחם גדול בהרבה, בסמוך לגינת הכלבים של גאולים (גוש 6866), אשר מרביתו אינה בנויה, והוא מיועד למבני ציבור. ככל שהועדה המקומית מעוניינת בבנייה גרנדיוזית בהיקף המבוקש בבקשה, אין כל קושי לתכנן אותה באותו מתחם סמוך, במגרש גדול בהרבה, היכול לשאת קיבולת בנייה גדולה כל כך, והגדול מספיק על מנת להרחיק את הבנייה המבוקשת מחלקות סמוכות ולהקטין את המפגעים הצפויים מבנייה שכזו לשכנים (במתחם הסמוך הגנים יכולים לפנות לחורשה הקיימת).
 • שטחי השירות המצטברים במרפאה הקיימת ובבנייה המבוקשת עולים על המותר
 1. כמפורט לעיל, היקף הבניה המקסימלי על החלקה נקבע בתוכנית המתאר, וגם תוכניות מאוחרות ואף ספציפיות למתחם הכולל את חלקה זו מפנות לתכנית המתאר.
 1. תכנית המתאר אינה מבחינה בין שטח עיקרי לבין שטח שירות כפי שנעשה בבקשה, ולא הוחלה על החלקה כל תוכנית אחרת, שפורסמה כדין, המאפשרת הוספת שטחי שירות מעבר לשטח העיקרי, ובכל אופן ברור כי היקף שטחי השירות (הקיימים והמתוכננים) בהתאם לבקשה, חורג באופן ניכר מכל היקף שטחי שירות סביר, אף אם היה מקור המאפשר הוספת שטחי שירות.
 1. הדבר מוביל לכך שהבנייה הקיימת והמבוקשת על המגשר חורגת בהיקף עצום משטח הבנייה המקסימלי המאושר לפי תוכנית המתאר, ודי גם בכך על מנת לדחות את הבקשה.
 • הבקשה סותרת את תקן החנייה החל על החלקה
 1. היתר הבניה, לבנייה הקיימת בחלקה, ניתן בהתבסס על כך שעורך הבקשה של המרפאה הראה כי הוא עומד בתקן החנייה למרפאות (חנייה לכל 20 מ"ר בנוי). כך מפורט בבקשה להיתר הבניה של המרפאה. בהתאם לכך הוקם על החלקה מגרש חנייה ובו למעלה מ -50 חניות.
 1. אלא, שהחניות על בסיסן עמדה המרפאה בתקן החניה, מבוטלות בבקשה הנוכחית.
 1. אף אם תיטען הטענה, כי ניתן להקטין את תקן החניה כיום בהתאם לתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983 (להלן: "התקנות") לתקן הקבוע היום למרפאות (חנייה לכל 30 מ"ר), ואין הדבר נקי מספקות, אזי ביטול החניות הקיימות לא מאפשר עמידה גם בתקן החניה החדש.
 1. יודגש: מדובר בחלקה אחת ולכן כל בקשה להיתר בניה צריכה להראות כי היא עומדת בתקן החניה הקבוע לכל המגרש בהתאם לשימושים שבו.
 1. משקיימת במגרש מרפאה גדולה, ומשהחניות נדרשות לצורך עמידה בתקן החניה של המרפאה, אזי הבקשה להיתר בניה דינה להידחות בשל אי עמידה בתקן החנייה.
 1. למעשה, אי העמידה בתקן החניה עלול להוביל לקטסטרופה תחבורתית באיזור, כאשר עשרות ולעיתים מאות חולים המגיעים לצורך בדיקות בשעות הבוקר המוקדמות, לא יוכלו לחנות לצד המרפאה, וכאשר למעלה מ-100 מכוניות של הורים לילדי הגנים ינסו באותה שעה להעמיד את רכבם לצד הגנים על מנת להוביל את ילדיהם לתוך הגן בבטחה.
 1. אין מדובר במגרש ובו מתוכננים רק גני ילדים, שהם לבדם עלולים לגרום למפגע תחבורתי חמור, אלא במגרש שכבר כיום מושך תנועה רבה מכל רחבי חולון בשל המרפאה הקיימת בו. התעלמות הבקשה מהיבט זה, משמיטה את הקרקע תחת הבקשה.
 1. למען הסר ספק יובהר, כי אומנם מתחת למרפאה קיים מספר מצומצם של מקומות חנייה תת קרקעיים, אולם (א) בפועל הוא פחות מהרבה ממספר מקומות החנייה התת קרקעיים המופיעים בבקשה להיתר בניה של המרפאה (ב) בכל מקרה אין בו כדי לעמוד בתקן החנייה (ג) מדובר בחנייה סגורה בשער ובקוד, לעובדי המרפאה בלבד, כך שאין היא עונה על התכלית של תקן החנייה למרפאה, המחייב חנייה למבקרי המרפאה.
 1. מעבר לנושא תקן החניה למרפאה, הבקשה אינה עומדת גם בתקן החניה הנדרש לגני ילדים. אומנם, בעניין גני ילדים נקבע טווח של מקומות חנייה. אולם, טווח זה נועד על מנת שהוא ייושם בדרך המתחשבת בצרכי החנייה והתחבורה במגרש הספציפי, וכן בהתאם למדיניות עירונית.
 1. שישה גני ילדים אמורים להכיל 210 ילדים, ועוד כ- 20 אנשי צוות. בעיר חולון הנוהג (ולעיתים ההכרח) הוא הבאת הילדים לפתח הגן ע"י הוריהם במכוניות פרטיות. בנסיבות אלה, היה חובה על מגיש הבקשה להקצות מספר מקומות חנייה מתאים להיקף של למעלה מ- 100 מכוניות המגיעות בעת ובעונה אחת להורדת הילדים בתחילת היום ולאיסופם בסיומו, ולהוסיף מספר זה למספר ע"פ תקן החניה למרפאות.

לא ניתן לטעון כי מדובר ב"טווח" של מקומות חנייה בלא להקצות מקומות חנייה תוך התחשבות בשיקולים כאמור, ומשלא נעשה הדבר, והדברים כלל לא נבחנו על ידי מגיש הבקשה או יועץ התנועה, לא ניתן לטעון כלל כי הבקשה עמדה בתנאים על פי דין  בעניין תקן החנייה הנדרש.

 1. לתקני החניה האמורים יש להוסיף גם את תקן החנייה למבנה המסחרי המתוכנן, שאף הוא לא נלקח בחשבון בבקשה, וכן את החנייה הדרושה לאולם הרב תכליתי המתוכנן.
 1. יודגש, כי רחוב גאולים עצמו סובל מעומס תנועה קיצוני בשעות הבוקר, כבר כיום, וזאת לאור התנועה הרבה לכיוון בית הספר "הס", ולאור המרפאה הקיימת, כך שכבר כיום ניתן להתרשם כי התנועה בו "עומדת" בכל בוקר, וזאת בעוד הרחוב הצר הוא אחד מעורקי התחבורה הבודדים משכונת ח- 300 לתל אביב. הוספת עומס תנועה נוסף בדמות שישה גני ילדים, לא פחות, בלא כל דאגה לחנייה בהיקף הולם, אינה סבירה בעליל, ותוביל, בהכרח, גם ל"סתימתו" של רחוב נחמיה תמרי, רחוב צר שכל עצירה להעלאת או הורדת ילדים בו (וכאשר הנהג עוזב את מכוניתו כדי להכניס את הילד לגן) תוביל לשיתוק התנועה ברחוב.
 1. לכך יש להוסיף את הסכנה הבטיחותית הממשית הצפויה בשעות הבוקר, שעה שמאות חולים, ילדים והוריהם, אשר בלית ברירה יחנו במרכז הכביש ועל כל פיסת מדרכה, ינסו בעת ובעונה אחת לעשות את דרכם בין המכוניות החולפות והמכוניות שיחנו בלית ברירה שלא כדין.
 1. בנוסף לא נלקחו בחשבון מפגעי החנייה הקיימים כבר קיום בשעות אחר הצהריים, כאשר הבקשה נועד להוסיף ליתרת החלקה הקטנה גם אולם רב תכליתי ושטח מסחרי, במטרה למשוך מאות רכבים נוספים לאיזור גם בשעות אלה, וזאת כאשר אין מחלוקת על כל שמקומות החנייה הציבוריים הקיימים בכל האיזור אינם מספיקים לצרכי החנייה הקיימים כבר כעת.
 1. לסיכום, מדובר בחריגה מהותית וקשה של הבקשה מן החובות על פי התקנות, ויצירת מפגע חניה ותנועה, ויש לדחותה ולו מטעם זה בלבד.
 • הוספת שטח מסחרי אינה ראויה בנסיבות
 1. תוכנית 2019 מאפשרת הוספת שטחי מסחר במגרשים המיועדים למבני ציבור, אולם קובעת גם, לאור העובדה שמדובר בתוכנית כלל עירונית בלא שנערכה בדיקה פרטנית של התאמת הוספת המסחר למגרש ספציפי, כי טרם הוצאת היתר בניה יתבצע פרסום לפי סעיף 149 לחוק.
 1. סעיף 149 לחוק נועד לאפשר התנגדויות, ובמקרה זה להתנגד להוספת שטח מסחרי במגרש ספציפי.
 1. בחלקה שלפנינו, אכן אין מקום לאפשר הוספת שטח מסחר. כפי שכבר תואר לעיל, מדובר במגרש שכבר בנוי עליו מבנה מסיבי של מרפאה, ומתוכננים עליו גני ילדים, וכן אולם רב תכליתי. בנסיבות אלה, הוספת שטח מסחרי, בוודאי כאשר הוא בא על חשבון חניות קיימות של המרפאה, אינו סביר.
 1. אין כל נימוק בבקשה מדוע הוספת שטח מסחרי, על פי תוכנית חדשה שאושרה זה עתה, באופן חדשני שלא היה כמותו בעיר חולון, מוצדקת דווקא ביתרת מגרש קטנה, בחלקה שכבר כך קיים וצפוי להיות קיים עליה עירוב שימושים, באופן המושך, הן למרפאה והן ולגני הילדים הצפויים, מאות אנשים מדי יום.
 1. ההפרעה הצפויה לבניינים הגובלים מן המתחם המתוכנן היא משמעותית גם בלא הוספת שטח מסחרי, ואין כל הצדקה להעצים את ההפרעה הזו על ידי הוספת שטח מסחרי כשלא הוכחה כל נחיצות להעמיס שטח כזה בנוסף לשטח הבנייה המקסימלי. לפיכך אנו מתנגדים להוספת שטח כזה, שאינו תואם את צרכי המגרש הספציפי, וצפוי לגרום למפגעי רעש, תברואה, תנועה וחנייה לכל החלקות הסמוכות.
 • "אולם רב תכליתי" אינו תואם את התכליות החלות על החלקה
 1. במסגרת הבקשה מתואר "אולם רב תכליתי". יוזכר, כי התכלית של החלקה (היעוד שלו) הוא מבני ציבור. "אולם רב- תכליתי", כאשר לא נוספת להגדרה זו הפנייה לשימוש מסויים, משמעה שניתן לעשות באולם גם שימוש שאינו תואם את תכלית המגרש.
 1. כך למשל, ההגדרה הפתוחה הזו עלולה לאפשר לעירייה להשכיר את האולם לקיום אירועים פרטיים, ולשם הכנסת רווחים מהשכרה למטרות שונות אחרות, בניגוד מוחלט ליעוד הקרקע הציבורי. אין לאפשר הקמת מבנה ציבור ביעוד למבני ציבור כדי לשמש מקור הכנסה מסחרי לעיריה. בוודאי לא שימוש לקיום אירועים, כאשר המגמה כיום היא לאפשר אולמות אירועים באיזורי תעשייה ולא בלב שכונת מגורים.
 1. שימוש כזה סותר את תוכנית המתאר, המגדירה בניין ציבורי כבניין "לצרכי ציבור ולא לשם הכנסת רווחים".
 1. לפיכך ההגדרה "אולם רב תכליתי" סותרת את יעוד השטח, ואין לאפשרה.
 1. ככל שהועדה המקומית תתיר את הקמת האולם, יש לקבוע כי האולם ישמש רק את גני הילדים שיוקמו במתחם, ולא תתאפשר בו כל פעילות אחרת, ולכל הפחות לא תתאפשר השכרתו, ולא "הכנסת רווחים" ממנו כלשון תוכנית המתאר, אלא רק שימוש ישיר בו על ידי העיריה לצרכים ציבוריים בלבד.
 • לא ניתן לטעון שהבקשה תקינה בהעדר התייחסות איכות הסביבה למפגעי הרעש הצפויים כתוצאה מהבנייה ובהעדר הנחיות ראויות לפתרונות אקוסטיים
 1. הקמת המבנים נשוא הבקשה תיצור מפגעי רעש קשים לבניינים הסמוכים. בניית שישה גני ילדים, בשטח אשר יועד להכיל לא יותר משני גני ילדים, כאשר המשמעות היא למעלה מ- 200 ילדים המשחקים בחצרות, מתקני עיבוי למערכות מיזוג אוויר ועוד, בקירבה של מטרים בודדים מן הבניינים הקיימים, גוררת חשש כבר למפגעי רעש, שאף עלולים לעלות על הרעש המותר לפי דין.
 1. אף על פי כן, לא נערכה כל בדיקה אקוסטית להיקף הרעש הצפוי, ואף לא ניתנו הנחיות איכות הסביבה לפתרונות אקוסטיים.
 1. בנסיבות אלה, לא התעלמות מהמפגעים האקוסטיים הצפויים, לא ניתן לטעון כי הבקשה תואמת את הדרישות ע"פ דין.
 1. המפגעים האקוסטיים אמורים, בראש ובראשונה, להפחית את מספר גני הילדים המתוכננים.
 1. זאת ועוד, יש שורה של פתרונות אקוסטיים אשר יישומם מתחייב בנסיבות:
 • תכנון מחדש של מיקום גני הילדים כך שהחצרות לא יפנו לבניינים הסמוכים אלא למתחם פנימי שייצור בידוד אקוסטי מן הבניינים הסמוכים, או לכל הפחות יפנו למרפאה ולא לבתי התושבים.
 • בניית גדרות אקוסטיות מחומר אקוסטי קשיח, כולל גגונים והצללות אקוסטיות.
 • תכנון מיקום מתקני העיבוי של מתקני מיזוג האוויר ושאר המתקנים, כך שיהיו רחוקים ככל האפשר מבתי התושבים הסמוכים, מצויידים במשתיקי קול ובחסימות אקוסטיות.
 1. נראה כי פתרונות אלה כלל לא תוכננו ולא נבחנו ע"י מגיש הבקשה ועל ידי גורמי העיריה האמונים על כך, וגם מטעם זה לא ניתן לקבוע כי הבקשה תואמת את הדין.
 • אין מקום להקלה בנושא חיפוי המבנה
 1. המרפאה וכן הבניינים הסמוכים למגרש מחופים כולם בחיפוי אבן.
 1. חיפוי זה מחוייב מכוח התוכניות החלות על החלקה, ועל כך אין חולק.
 1. אין כל הצדקה להקלה המבוקשת בחיפוי הבנייה המבוקשת, אשר תיצור נטע זר בין מבנים אשר מראש נבנו בהתאם לחיפוי הנדרש בתוכניות.
 1. נטע זר זה עלול להתברר כמפגע חזותי, ואין כל הצדקה להתירו.
 1. לפיכך יש לדחות גם את הבקשה להקלה בנושא חיפוי המבנה המבוקש.
 • סוף דבר
 1. מן המפורט לעיל עולה כי הבקשה סותרת באופן מהותי את תוכנית המתאר, את תוכנית 2019, את התקנות בעניין תקן החנייה המותר, את החובה לכלול פתרונות אקוסטיים בבקשה להיתר במקרה של מפגעי רעש צפויים ועוד.
 1. נוכח קיומה של מרפאה גדולה על החלקה, מוצדק להקים על החלקה לכל היותר שני גני ילדים בלבד, וכל בנייה מעבר לכך תוביל למפגעים ולנזק, ללא כל הצדקה.
 1. נוכח ההשפעה המהותית של הבקשה על בעלי הזכויות בחלקות הסמוכות, ובייחוד בבניין של הח"מ, מתבקשת הועדה הנכבדה לזמן את הח"מ למטה לכל דיון אשר יערך בהתנגדות זו.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

20/01/2020
העצומה השיגה 500 חתימות!
18/01/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
18/01/2020
העצומה נפתחה