להעמיד לדין את מפרי החוק, להחזיר לאזרחים את הרכוש שנגזל

להעמיד לדין את מפרי החוק, להחזיר לאזרחים את הרכוש שנגזל

מספר חתימות

1,192
 
200  

פרטים נוספים במייל:     [email protected]בפייסבוק    https://www.facebook.com/justice2allעצומה 

 לכבוד                                                      לכבודממשלת ישראל, באמצעות שר המשפטים.          היועהמ"ש לממשלה 

אנו דורשים שהחוקים שכבר קיימים, יקויימו. יופסקו לאלתר הפרות החוק והמפרים יועמדו לדין. להחזיר לאזרחים שנגזלו את רכושם, כספם וחירותם. לנוחות שלכם, הפרות סידרת החוקים, מפורטים על פי סדר עשייתם. רוב העבירות נעשות ברגע פתיחת ההליך.מסמכים:

החוק קובע, אילו מסמכים נדרשים כדי לפתוח הליך וגם מגדיר במפורש את צורתם. החוק קובע, כי אם לא התקיימו תנאי הסף, אסור לפקיד לקבל, מלכתחילה את הבקשה.למרות זאת, הפקיד מקבל את הבקשה אפילו אם המסמכים "לא מאומתים", על פיהם ננקטים מיד צעדים. לפעמים, שיבושי ההליכים מתגלים בהמשך ההליך, ומתגלה שהמסמכים מפוברקים או מזויפים, ולמרות זאת, ההליך נמשך ויפורט בהמשך.

בפתיחת ההליך, ניתנות הוראות לחייב חשבונות, בשיעורי ריבית בלתי חוקיים, חלקם אפילו חורגים מהמקסימום הקבוע ב"צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימילי) תש"ל - 1970“.על מנת להסתיר את שיבוש ההליכים, נעשים "תרגילים ידועים, המפורסמים ברשת האינטרנט" על מנת שלא לבצע אזהרה. 

החשבון "מנופח" עד לפי ארבעה וחמישה מאשר קובע החוק, בשיטת הבאות:שיעורי ריבית:

קיימות כ-100 טבלאות ריבית שונות, שאינן מפורסמות בלשכות ההוצל"פ או באתר האינטרנט של הרשות לאכיפה וגבייה (גם לא רשימה תמציתית, של מספר הטבלה ומהותה כגון מי הגוף שיזם אותה ומזין אותה מעת לעת). 

בחלק מההליכים, הנושה הוא אשר מבקש טבלה מסויימת, נושים בוחרים בטבלה עם שיעורי ריבית מקסימיליים, חלקן הגדול בניגוד לחוק ובניגוד להליך..בחלק מההליכים, - הטבלה או הטבלאות מוצמדות אוטומטית לחשבון - ואז, מאוחר יותר עת מתגלה הדבר, הנושים טוענים "לא אנחנו עשינו זאת"  טבלאות אלו, מתעדכנות מעת לעת, רובן ע"י הנושים עצמם, אולם חלק מהנושים מעדכנים את הטבלה בשיעורים הגבוהים מהטבלאות שאצל הנושה, חלקם חורג מהמקסימום הקבוע ב"צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימילי) תש"ל – 1970. 

תשלומים לא נרשמים בחשבון – בתוך 7 ימים ואף בכלל, התוצאות הרסניות:רוב רובם של הנושים, מצפצפים על תקנה 17.א.(א) שקובעת, חובה חקוקה, לרשום תשלומים שבוצעו, בתוך 7 ימים. התוצאה ברורה מאליה, היתרה לא מופחתת, ועל כולה מחושבת ריבית חובה שנקבעה באחת הטבלאות "הסודיות", אלו שלא מפורסמות לציבור.אפילו היה "דווח מאוחר" - אפילו עם יום ערך , נוצר הפרש לרעת האזרח

רוב הנושים לא מדווחים על תשלומים שקיבלו, כקבוע בתקנה 17.א.(א) , אולם, אם הם מדווחים באיחור ואפילו עם "יום ערך", גם אז, נוצר פער לרעת האזרח! וכל עוד לא תתוקן מערכת המיחשוב, כך גם ימשיך מצב זה.עם הדיווח המאוחר, מתבצע "חשבון מחדש" אולם אותו תשלום בזכות שלא נרשם במועד, מזוכה בריבית (בזכות) שקטנה בכ-700%, מאשר שיעור הריבית בחובה שכבר נעשה בחשבון, הפער צריך להיות אפס, שהרי מה אשם האזרח, כאשר הנושה, הוא שהפר את החוק כאשר לא דיווח בתוך המועד הקבוע בחוק.היינו, גם אם היה, דיווח מאוחר, גם אז נוצר פער לרעת האזרח את הפער הזה, מקבל הנושה, שהפר את החוק !

די באמור לעיל כדי להוכיח, כי הפעולות מבוצעות על סמך "מסמכים" - כמו שהם -  וללא אימותם כדין ! מיד לאחר מכן, החשבון "מנופח" - בארבע השיטות שפורטו לעיל. ואם לא די באמור לעיל, החשבון המונפק ע"י הרשות, איננו ברור אפילו למומחים.בחשבון אחד ויחיד, מנוהלים כמה סוגי חיובים, על פי טבלאות שונות וכללי חישוב שונים, כאשר, אין הפרדה "חזותית" בחשבון לכל סוג חיוב, כך אין אפשרות לדעת, מה היתרה , בכל תקופה, לכח סוג חיוב בחשבון.תנועות כספיות מסומנות בסימן # (סולמית), אולם בדיקה במחשבון פשוט תוכיח שהסכום לא נצבר ליתרה הסופית. אדם סביר שמסתכל בחשבון, רואה את הסכום וחושב שהוא נצבר ליתרה הסופית אך זה לא נצבר כלל.מומחים לא היו מסוגלים לבדוק חשבון זה. לכן הם עשו חישוב נכון, על מלוא התנועות והתשלומים, כפי שקובע החוק וקיבלו יתרה קטנה יותר, מאשר היתרה במחשבי הרשות, אולם וזה העיקר, רשמי ההוצל"פ נותנים צווים, לרבות צווי פינוי של משפחות לרחוב, וכן צווים המגבילים חירותו של אדם, על פי היתרה הקבועה במחשבי הרשות.  

מה קורה, כאשר מתגלות הפרות החוק בעיצומו של ההליך?

אם הפרות החוק התגלו והאזרח דורש לבררם ולבטל הצעדים שכבר ננקטו על פיהם, מפרי החוק מתנגדים בטענה כי "העניין הפך לאקדמי" או "ההליך בעיצומו", או כי על הרשם "לפעול ביעילות ובמהירות כדי לבצע את המימוש" וכך או בתואנות שונות ומשונות, לא מתקיים בירור למרות שברור שכל "התירוצים" הנ"ל , יכולים לחול, רק ורק אם, ההליך התנהל על פי הוראות החוק. 

סיכום:הסיבות למרבית האמור לעיל , כתובות בפרוטוקול שנעשה לפני עשור ב"ועדת חוקה חוק ומשפט" ראו כאן. !!! מאז אותו פרוטוקול, חלפו כבר 10 שנים, אנו דורשים להעמיד לדין את מפרי החוק, ולהחזיר לאזרחים שנגזלו, את רכושם וכבודם.   

מ.צ.ד.ה - המועצה הציבורית לדין וצדק   - הפורום לקיום חוקבלי צדק משפטי אין צדק חברתי     https://www.facebook.com/groups/246933865329324/ 

עדכונים  

יצירת קשר: מייל [email protected]   או בפייסבוק (מ.צ.ד.ה)

עדכונים שוטפים  

11/9/09         נערך "כנס ייסוד" הפורום לאכיפת החוק ב"בית הסופר" בתל אביב.

12/2/10         הפגנה

12/3/10         הפגנה

18/5/10         מכתב מהנהלת הרשות לאכיפה וגבייה, המאשר הפרת תקנה 17.א.(א).

18/5/10         המכתב מאשר – זיכוי רטרואקטיבי, לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

18/5/10         המכתב מאשר – עיקר אלו שלא רושמים תשלומים, הם הבנקים.

10/2/10         ביהמ"ש המחוזי (ת"א), פס"ד ברצ"פ 1298/08. חיוב לבדוק אם קיים פער.

4/4/10           פירסמנו לציבור, מה היא סולמית וכיצד היא עושה אחיזת עין ותרמית.17/6/11         כנס נוסף ב"בית הסופר" בתל אביב 

23/7/10         ישיבת הנהלת המועצה הציבורית לדין וצדק

23/3/11         בג"צ – "מוטי אשכנזי ו-76 עותרים כנגד שר המשפטים (בג"צ 2300/11)11/7/11  הוגשה תגובה מטעם המשיבים  

 21/7/11        הדיון בעתירה - שעה 10:30, אולם ב' - התקיים !! טרם ניתן פס"ד סופי

00/00/00      נקבע דיון לחודש 8/2012

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

08/09/2011
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
24/07/2010
העצומה השיגה 500 חתימות!
16/09/2009
העצומה השיגה 100 חתימות!
12/08/2009
העצומה נפתחה