בית המקדש

בית המקדש

מספר חתימות

9
 
100,000  
פורסם בתאריך: 28/03/2022
 

הנה זכינו להקמתו של המפעל האדיר רשת הכוללים 'בית מדרש גבוה לכהנים' בביתר ללימוד הלכות עבודת ביהמ"ק שיבנה במהרה בב"א, אשר זה כמה שנים של צפייה כנה ופעילות אדירה להכנת הכהנים לעבודתם במהרה, וכרצונו האדיר של מרן הח"ח שרבות זירז ועורר ע"כ מנהמת ליבו הטהור, ומתוקף אמונתו הזכה וצפייתו הגדולה בגאולה הקרובה, על צו וחובת השעה לזירוז והכנת הכהנים לעבודה, נוכח מאורעות התקופה שהיו בזמנו, ובודאי שאילו היה נוכח הח"ח בזמננו ללא ספק שהיה זועק ומעורר ע"כ רבות, [וכפי' שכתב אז במכתב שנדפס בספרו שהגאולה מתעכבת ומתמהמת מפני שאין אנו מחכים באמת לבואו בלימוד וידיעת ההלכות הנצרכות, ועוד כתב שברור לו שאם היה נביא בימינו היה מעוררנו ע"כ].ואכן זכינו ולאור קריאתו של הח"ח, קמה וגם ניצבה בעירנו ממלכת הכוללים 'בית מדרש גבוה לכהנים' אשר שמה לה למטרה לאגד ולאחד תחת קורת גג אחת את כל המצפים לישועה באמת וחפצים להתכונן ליום הגדול אשר פתאום יבוא האדון להיכלו... וזכינו בס"ד ובעזר השי"ת ממעל  לכונן  ולייסד כמה כוללים אשר בהם יושבים והוגים סגל ת"ח בתורת הקדשים אליבא דהלכתא, כהמשך לכולל קדשים שהקים הח"ח לפני כ- 100 שנים בראדין לקירוב ולזירוז הגאולה, ואשר בו ישבו ופיארו גדולי תורה והוראה דאז  אשר חיו באותה התקופה.ודבר שפתים אך למחסור גודל ההוצאות הכבירות המתגלגלות לפתחנו מידי חודש בחדשו, ואמנם רבים ושלמים מיקירי קרתא נתנו בשעתו הו"ק של 10 ש"ח בחודש!! לעמוד לימיננו לעזר ולאחיסמך... וזכו לקנות בקנין נצח חלק ושותפות בתורת הקרבנות הנשגבה, אשר מעטים המה ההוגים בה (ונחשבת כמת מצוה- ס' חסידים סי' רסא), ואשר כתב הח"ח שנחשב לתורמים כאילו קרבנות מקריבים לריח ניחוחים. אלא שאין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו ובשעה גורלית זו אשר רבים מתעוררים לנוכח מצבינו הנורא בתקופתנו הקשה ובקשו את ה'.. ואת דוד מלכם.. ומתדפקים המה על דלתות הכולל לזכות להתכונן קודם התגלות אורו של משיח.. נאלצים אנו להשיבם ריקם מחוסר יכולת.>>> ביכולת כל אחד להיות שותף בקירוב וזרוז הגאולה ובהכנת הכהנים לעבודתם במהרה, בנטילת חלק ושותפות וקנין נצח במפעל אדיר זה.. ע"י הו"ק חדשית בסכום פעוט של 10 ש"ח בחודש!!! [שתי שקיות חלב!!] ובזה יזכה:  א. מקיים הוא בפועל את ה'צפית לישועה' (ח"ח בס' צפית לישועה). ב. נחשב לו כאילו מקריב קרבנות לריח ניחוח לה' (מנחות קי). ג. זוכה הוא לפרנסה ברווח להצלחה ולעושר (ר"ח פלאג'י בס' חוקי החיים פ' צו). ד. לימוד זה מקרב מחיש ומזרז את הגאולה (ח"ח בס' תורה אור פרק י ופרק יא). ה. מקיימים מצות וקדשתו- 'להכין את הכהנים לקרבן' (רמב"ם כלה"מ ריש פ"ד). ו. מבטלים ומסירים את מידת הדין מעליהם ומהעולם (ח"ח שם פ"י). ז. המקטרגים עליהם בשמים - נהפכים למליצי יושר (ח"ח בשם הזוה"ק פ' וירא ק.). ח. כשיבנה ביהמ"ק יהא להם השבח והפאר שהכינו את הכהנים (ח"ח שם).לשותפות ולתרומות>> הדרך הפשוטה והקלה >> הקמת הו"ק ע"ס 10 ש"ח  דרך מכשירי נדרים פלוס עבור 'בית מדרש גבוה לכהנים' ביתר. ב התקשרו למס' 0504166339 ושליח יגיע אליכם.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו