בקשה לדחיית בקשת ההעלאה החריגה של מיסי הוועד המקומי בית חשמונאי

בקשה לדחיית בקשת ההעלאה החריגה של מיסי הוועד המקומי בית חשמונאי

מספר חתימות

עד כה נאספו: 188 חתימות.

אנו הח"מ, תושבי בית חשמונאי, פונים בזאת לראשת המועצה האזורית גזר להפעיל את סמכותה לפי סעיף 127 לצו ולהורות "על בחירת ועד ולקבוע את תאריך הבחירות או למנות.... ועד מתוך אנשים שכשרים להיות חברי ועד או למנות... ועדה למילוי תפקידי הועד המקומי. אלו נימוקי הבקשה:

התנהלות כספית:

 1. מתוך הדוחות הכספיים שפורסמו ע"י הוועד עולה כי בתקופת כהונתו הביא הועד הנוכחי את קופת הועד לכדי כמעט חדלות פירעון. בכניסתו לתפקיד לפני כ- 6 שנים היו בקופת הועד כ- 400,000 ש"ח ביתרת זכות. נכון להיום, למרות גבית מסי וועד של כמעט 100% הוועד מעיד בעצמו שהקופה ריקה.
 2. הוועד המקומי התעלם מפניה של תושב היישוב שהעלה ספקות באשר להתנהלות הפיננסית של הוועד וביקש תשובות. לענין זה מצורף נספח א'. ד לכתיבת מכתב זה טרם התקבלו תשובות מהוועד.
 3. במקום לחפש חלופות במסגרת התקציב לכיסוי הגירעונות ולייעל את תפקודו הפיננסי בחר הוועד בדרך הקלה של כניסה לכיסם של התושבים שממילא חווים עליה דרמטית ביוקר המחייה ולבקש העלאה חריגה של מסי הוועד ב- 40%!!

חוסר שקיפות:

 1. פרוטוקולים של ישיבות הוועד המפורסמים באתר היישוב אינם עומדים בדרישות סעיף 54 לצו. דברים אלו נכונים גם לגבי הפרוטוקול מיום 19.6.24 בו התקבלה ההחלטה להגיש בקשה להעלאת מיסי הוועד.
 2. פניות חוזרות ונשנות לוועד לקבלת מסמכים לא נענות ולדוגמה בקשה לקבל את היתר הבניה להצבת שערים בכניסות ליישוב, מסמכים הנוגעים להיטל השמירה, פירוט דוחות כספיים, דוחות וועדת ביקורת, בקשה לקבל את קלסר הצעות המחיר וחשבוניות של הוצאות הוועד כמו גם מסמכים נוספים נענו בלך ושוב ועד היום לא הומצא ולו מסמך אחד מאלו שהובטחו ושאמורים להיות חשופים לידיעת התושבים.

הסתרת מידע, הטעיה ומחטף:

 1. המידע שמועבר לציבור התושבים ביישוב חלקי, מוטעה ומטעה, מועבר בטווחי זמן שלא מאפשרים היערכות לתגובה תוך בחינה מעמיקה של הדברים. לדוגמה:
 • הודעה על העלאת המיסים נמסרה לתושבים בווטסאפ של היישוב רק ביום חמישי, 27.6.24, 8 ימים מיום קבלת ההחלטה בוועד ו- 11 ימים שהם 7 ימי עבודה בלבד לפני ישיבת המליאה המתקיימת ביום ראשון 30.6.24.
 • החלטת הוועד להעלות את המיסים התקבלה כבר ב- 19.6.24. בניגוד לדין הוועד לא פרסם את דבר קיומה של פגישת הוועד ובוודאי שלא פרסם את נושא הדיון בפגישה.
 • המסמך הנושא את הכותרת "פרוטוקול ישיבת הוועד מיום 19.6.24" לא פורסם באתר היישוב ועלה רק לאחר דרישה של התושבים ביום 27.6.24. "פרוטוקול" זה אינו עונה להגדרת פרוטוקול כמתחייב על פי הדין אלא זהו סיכום בלבד.
 • בהודעה לתושבים בווטסאפ של הוועד הובא לידיעת התושבים על כינוסה של ישיבה משותפת לוועד ולתושבים ב- 4.7.24 לדיון, להסבר ולהנמקה של הבקשה תוך הסתרת העובדה שאישור מליאת המועצה יתקבל עוד לפני המפגש עם התושבים. התנהלות זו מסתירה מידע קריטי מהתושבים ומאפיינת את התנהלותו של הוועד שמתעלם ומזלזל בציבור בוחריו ומזמן אותם לישיבה עקרה. התנהגות לא הוגנת, לא הגונה ומנוגדת למצופה מנבחרי ציבור.
 • קודם לקיום הצבעה על הטלתו של היטל שמירה נמסר לתושבים מידע מטעה שהביא להצבעה בעד החלת החוק (כולל מידע לפיו ההיטל מיועד למניעת פריצות לבתים, הכרח בגביית ההיטל לצורך התקנת שערים וכו'). מכתבי התושבות לעו"ד המועצה מצורפים כנספחים ב' ו-ג'.

חוסר מקצועיות:

 1. בחודשים האחרונים נדרשו תושבי הישוב חזור ודרוש בליווי איומים על גבית קנסות וריבית, לשלם אגרת שמירה. רק לאחר התערבות של תושבי הישוב ומעורבות של עורכי דין, נאלץ הוועד להשיב את הכספים שניגבו שלא כדין. את פעולותיו של הוועד מאפיינים חוסר מקצועיות, סירוב להתייעץ עם אנשי מקצוע מקרב התושבים שמציעים את שירותם בהתנדבות, התעלמות מהתרעות של תושבים והתנהלות בחוסר שקיפות.
 2. עד כה כל ניסיון לביקורת לגיטימית, מתוך רצון לסייע, נחסם בסיסמא ש"הוועד פועל בהתנדבות". אין בכך שחברי הוועד מבצעים את תפקידם בהתנדבות כדי להוות תירוץ להתנהלות לא מקצועית תוך התעלמות מדרישות ומרצון התושבים. האם עלינו להזכיר את המובן מאליו כי בין יתר תפקידיו של הוועד עליו להיות קשוב לצרכי היישוב ולרצון התושבים ולפעול במקצועיות למענם ומקום שיו"ר הוועד אינו בקיא עליו להיוועץ עם אנשי מקצוע??

חזות הישוב:

 1. הישוב מוזנח, ניקיון לקוי, טיפוח סביבתי לקוי, תחזוקת התשתיות לקויה, אין אכיפה ונראות הישוב הדרדרה בשנים האחרונות.

דחיית בקשת ההעלאה החריגה של מסי הוועד המקומי והכרזה על הוועד כ"וועד נחשל":

 1. מפאת קוצר הזמנים לא היה בידינו להביא את המידע האמור לכל התושבים וזו סיבה נוספת להצדקת ההענות לבקשתנו לדחיית הבקשה להעלאת החריגה קיצונית של מיסי הוועד המקומי.
 2. לפיכך מתבקשת המועצה שלא לאשר את הבקשה להעלאה החריגה של המיסים. אישור הבקשה מהווה מחטף שאנו מקווים שהמועצה לא תיתן לו יד.
 3. לאור האמור לעיל מתבקשת המועצה להכיר בוועד כוועד נחשל, להפעיל את סמכותה בהתאם לסעיף 127 לצו ולפעול להחלפתו.

על החתום, תושבי בית חשמונאי החתומים מטה.

מובהר כי החתימה על העצומה הינה גלויה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

29/06/2024
העצומה השיגה 100 חתימות!
28/06/2024
העצומה השיגה 50 חתימות!
28/06/2024
העצומה נפתחה