בחירות לוועד מנהל

אין תמונה

מספר חתימות

1
 
200  
פורסם בתאריך: 13/06/2022
 

לכבוד

ועד המנהל של אגודת הסטודנטים של מכון לב (ע"ר)

הנידון: דרישה לזימון אסיפה כללית מיוחדת בהתאם לסעיף 20(ב) לחוק העמותות תש"ם-1980.

אנו דורשים מכם לכנס אסיפה כללית מיוחדת.

על סדר היום:

  1. קביעת מספר חברי ועד המנהל מ - 5 ל - 3 חברי ועד מנהל ומינוי הרכב הועד המנהל בעמותה.
  1. קביעת מספר חברי ועדת ביקורת מ -3 ל - 2 חברי ועדת ביקורת ומינוי הרכב ועדת ביקורת בעמותה.
  1. בחינה והחלטה לעניין סיום ההתקשרות עם עו"ד העמותה ובחינה והחלטה לגבי התקשרות עם עו"ד חדש לעמותה.
  1. בחינה והחלטה לעניין סיום ההתקשרות עם רו"ח העמותה ובחינה והחלטה לגבי התקשרות עם רו"ח חדש לעמותה.
  1. בחירת מורשי חתימה חדשים לעמותה.

היה והוועד לא יכנס את הישיבה תוך 21 יום, יפעלו חברי האסיפה הכללית המבקשים לכינוס הישיבה ולקבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום בהתאם לסעיף 20 לחוק העמותות.

לידיעתכם ולתשומת ליבכם.

באנו בזאת על החתום: