פורום אדריכלים צעירים - פניה לוועדת העבודה בנושא סדרי ההתמחות לאדריכלים

פורום אדריכלים צעירים - פניה לוועדת העבודה בנושא סדרי ההתמחות לאדריכלים

מספר חתימות

959
 
1,000  
לכבוד:חברי ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.ברצוננו לפנות אליכם בנושא שבאחריות ועדת העבודה הרווחה והבריאות.מדובר בנושא של התמחות חדשה לאדריכלים צעירים שנכנסה לתוקף ב2008, באישורהועדה, בכנסת הקודמת. התמחות שפוגעת בצעירים ובתושבי הפריפריה.הועדה בזמנו אישרה את תקנות ההתמחות החדשות מבלי לבדוק האם קיימות הוראותמעבר (למי שכבר החל בלימודיו) ומבלי לוודא שהן ראליות בהתחשב במבנה השוקבישראל (ולא רק בתל אביב).כרקע כללי נקדים ונאמר שהתמחות אדריכל צעיר אורכת 3 שנים וכוללת מבחןמסכם (כל זאת לאחר 5 שנות לימוד). ישנן הגבלות על מקום ההתמחות וישנןדרישות להספקים, שבפועל מחייבים החלפת מספר מקומות עבודה (דבר שבפני עצמומהווה פגיעה).לצערנו רשם האדריכלים החיל את התקנות החדשות רטרואקטיבית על כולם, ובעצםפגע בזכויות הבסיסיות של אלו שהתחילו ללמוד קודם לכניסת התקנות החדשותלתוקף (לדוגמא כאשר משנים לעורכי הדין את סדרי ההתמחות, מחילים אותם רקעל מי שעוד לא התחיל ללמוד - כך קבע בג"צ וכך קובעת ההגינות הבסיסית).בנוסף, התקנות החדשות אינן ראליות למי שאינו מתגורר בערים הגדולות. בכלאזור חיוג 08 , מאילת לאשדוד, ישנם רק 9 משרדים מאמנים שניתן לעבור אצלםהתמחות (ע"פ רשימת המשרדים המאמנים באתר הרשם). זאת פגיעה נוספת שבפועלאינה מאפשרת לאדריכלים צעירים לקבוע את מקום מגוריהם בפריפריה, ומאלצתאדריכל צעיר תושב הפריפריה להעתיק את מקום מגוריו לאחת משלוש העריםהגדולות.פגיעה נוספת קשורה למבנה הבחינה. רשם האדריכלים לא פרסם אמות מידה ברורותלכל חלקי הבחינה, ולא מקיים אותה במועדים קבועים.הבחינה עצמה אורכת 7 שעות ביום אחד, ויש בה חלק של תכנון שלא ברור על מהבדיוק נבחנים בו. כל בר דעת מבין שבתחום של אדריכלות בלתי אפשרי לבחון עלתכנון או יצירתיות, בטח שלא בזמן מוגבל ובלי קריטריונים ברורים.לסיכום, רשם האדריכלים פגע בזכויותיהם של האדריכלים הצעירים בכך שהחיל אתהתקנות החדשות באופן גורף, וממשיך לפגוע בזכויותיהם בכך שאינו מקיים סדריהתמחות שקופים ושיוויוניים.אנחנו מבקשים מהועדה 2 דברים:1. להנחות את רשם האדריכלים לא להחיל את התקנות החדשות על מי שהתחילללמוד לפני כניסת התקנות החדשות לתוקף ב 2008.2. לעקוב אחרי סדרי ההתמחות החדשים ולוודא שהן ראליות לכל חלקי הארץ, שהןהוגנות, שקופות ויעילות.כל נסיונות ההדברות של קבוצות אדריכלים צעירים עם הרשם לא קיבלו מענהראוי. אשר על כן אנו פונים לנבחרי הציבור, חברי הועדה, בכדי לקבל ייצוגהולם והוגן לזכויות של ציבור האדריכלים הצעירים.בהערכה ובכבוד רב,החתומים מטה (פורום האדריכלים הצעירים)

ציר הזמן של העצומה

19/01/2012
העצומה השיגה 500 חתימות!
18/01/2012
העצומה נפתחה